HEH

0
634

Heh là vị thần của vô cực và vô hình hài. Thần được miêu tả là mang chiếc vòng shen – biểu tượng của vô cực, tadplole và hai cây cọ – đại diện cho thời gian vô tận, bên dưới là hai con nòng nọc, đại diện cho số 100,000. Dáng giơ tay của thần cũng đại diện cho số 1,000,000.

Ngoài tên Heh, thần còn được gọi dưới nhiều tên Huh, Hah, Hauh, Huah, Hahuh và Hehu. Heh là một trong các Ogdoad. Heh gắn liền với con ếch, nhưng trong dạng nữ thì thần lại gắn kết với rắn nhiều hơn. Đôi khi Heh được nhắc đến là thần của hàng triệu năm.