KIKITUK

0
350


Một loại quái vật trong thần thoại Inuit- được các phù thủy tạo ra từ các mảnh xương và thịt chắp vá. Các phù thủy sẽ truyền một phần năng lượng sống của mình để tạo ra sự sống cho Kikituk.
Kikituk bản thân nó không thiện hay ác, mà chỉ phục vụ cho phù thủy đã tạo ra nó. Hình dạng của mỗi Kikituk cũng phụ thuộc vào đặc thù nó được tạo ra bởi mỗi phù thủy.