Chầu Chín Cửu Tỉnh

0
388

Chầu Bà vốn là vị tiên nữ ngự ở Thiên Giới được các vì Vua Cha cho chuyển sinh hạ phàm ban phúc giáng lộc cho muôn dân trăm họ. Tương truyền Chầu giáng thế tại đất Thanh Hóa, do cai quản mạch nước thiêng chia đều ra chín miệng giếng, nguồn tịnh thủy chữa khỏi dịch bệnh lại trấn mạch âm dương đem đến sự an lành đại cát cho chúng dân nên Bà còn được gọi là Chầu Chín Cửu Tỉnh.

Dân ta còn truyền rằng Ngài chính là Thụy Hoa Công Chúa, còn được gọi là Chầu Quỳnh Hoa. Ngày ngày Bà cùng với Chầu Quế Hoa, nhị vị Chầu Bà hầu cận bên chân Tam Tòa Thánh Mẫu, vào ra ngọc điện kim môn nâng y sửa mão cho Mẫu.

Do quan niệm Chầu Chín theo hầu Mẫu Liễu nên các thanh đồng thường hầu Chầu tại bản đền của Mẫu. Khi Chầu về mặc xiêm y màu đỏ, khai quang múa mồi rất mực uy nghiêm. Tích xưa lưu truyền bên tiếng nguyệt cầm còn vang:

“Chín mươi chín suối bao xa
Thỉnh mời Chầu Cửu bước ra ngự đồng
[…] Đất Sòng Sơn giáng sinh Chầu Cửu
Núi Bách Thần đặt hiệu thần tiên
Cửu Tỉnh, Mẫu đã ban truyền
Quyền chầu cai quản khắp miền xứ Thanh…”