Quan Hoàng Cả

0
646

Tên húy của ông là Đoàn Thượng được sắc phong Đông Hải Đại Vương, người ta thường gọi là ông Cả hoặc Ông Hoàng Quận. Nguyên xưa là con của vua cha Bát Hải Động Đình. Đứng đầu trong Tứ Phủ Ông Hoàng, ông ngự Thiên Cung coi quản sổ Thiên Tào, khi an nhàn thì dạo cảnh non bồng vui vầy bốn phương.

“Vua bà ngự chỉ sắc phong
Quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương”

Ông nắm quyền khâm sai coi sóc con nhà Bốn Phủ, xem xét các thanh đồng. Lúc ở cung tiên thì Ngài cưỡi Xích Long, khi chơi mặt biển ao hồ thì ngự trên Tam Đầu Cửu Vĩ. Dù không giáng trần nhưng Ngài vẫn chứng tâm phù hộ cho kẻ có tâm, có tài.

“Hoàng về giáng ngự thung dung
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường”

Ông Cả rất ít khi ngự đồng, khi ngự về ông thường mặc áo đỏ thêu rồng xếp hình chữ thọ, đầu đội khăn xếp có thắt lét đỏ, anh linh trắc giáng ban phúc cho dân.

Cre: Fanpage Epic