Quan Hoàng Chín

0
429

Ông Hoàng Chín Cờn Môn, hay còn gọi là Ông Chín Cờn đứng thứ chín trong hàng Thập Vị Quan Hoàng. Ngài là con Đức Vua Cha Bát Hải, tính tình yểu điệu nhất trong các anh em, có đôi lần giáng trần phù hộ nhân gian.

Thần tích trong Ô Châu Cận Lục kể rằng đời Hùng Vương thứ 13, vương hậu mới sinh hạ được hai mị nương mà chưa có vương tử nối dõi. Quần thần thấy vua đã gần đất xa trời mà chưa có người kế vị, bèn tâu hãy lập con trai của thứ phi làm thế tử. Bấy giờ vương hậu lại đang cấn thai, vua bèn nói khoan hãy đợi, khiến thứ phi lo sợ rằng con mình sẽ không được nối ngôi. Ả âm mưu mua chuộc bà đỡ nhờ bà giết con trai của vương hậu nếu được sinh ra. Bà đỡ trả lời: “Nghề của tôi là cứu người chứ sao lại giết? Nay tôi có mẹo khác làm đứa bé thành bán nam bán nữ, tất nó không được lập”.

Đến kỳ hoàng hậu khai hoa, bà đỡ lén lấy lá trong rừng xoa vào bộ phận sinh dục đứa bé. Hùng Vương tuần thú trở về hỏi hậu sinh trai hay gái. Kẻ tả hữu đáp rằng: “Sinh trai, nhưng chỗ âm dương không đầy đủ”. Hậu nghe được liền nói: “Ta vốn sinh trai, hình hài rõ ràng, nay lại không đủ, tất là do âm mưu của thứ phi”. Từ đó hậu trở nên cau có gắt gỏng. Vua nổi giận hạ lệnh đày mẹ con vương hậu, vương tử và hai mị nương ra ngoài đảo xa, đến cửa Cờn thì mất. Đêm đó, vương tử hiện thân thành bậc thánh thần báo mộng cho ngư dân. Dân chài thấy đức thánh linh thiêng, phù hộ cho thuận buồm xuôi gió, tôm cá đuề huề, bèn lập đền thờ tại Cờn Môn. Ngài chính là Quan Hoàng Chín, đời sau được triều đình phong kiến sắc phong Thượng đẳng thần.

Lần khác Ngài giáng sinh dưới thời nhà Lý, văn chương thi phú kinh luân biệt tài. Ngài đăng khoa từ trẻ, làm quan liêm khiết được giao cho thống lĩnh Cờn Môn. Tính Ngài hào hoa phong nhã, luôn tương trợ người hữu duyên, nhiều lần ra tay cứu vớt những kẻ gặp nạn ngoài khơi. Tương truyền khi nhà Nam Tống bị đánh bại, Ngài đã vớt thân y vua Tống Đế Bính vào bờ, lại cứu thi hài của Dương Thái hậu thân mẫu vua Nam Tống cùng ba nàng công chúa Bắc triều. Ngày nay vua Tống Đế Bính và Tứ Vị Thánh Nương cũng được phối thờ ở đền Cờn, tục thờ Tứ Vị Thánh Nương cũng lan rộng khắp vùng duyên hải nước ta.

Ông Chín Cờn rất ít ngự đồng, chỉ có người ăn lộc hoặc về đền thỉnh ông thì ông xe loan giá ngự. Về ngự đồng ông Chín mặc xiêm y đỏ hoặc đen, họa bút làm thơ, uống trà.

Cre: Fanpage Epic