LỜI NGUYỀN CỦA MA VƯƠNG!

0
1493

Ngày xưa, khi Đức Phật chưa thành đạo, ở thế giới này là do Ma Vương cai quản. Khi Ngài thành đạo, Đức Phật khám phá ra con đường thoát ra ngoài sự cai quản của Ma Vương, nên Ma Vương dùng đủ mọi hình thức để phá Ngài. Ma Vương biết, nếu để Đức Phật truyền dạy chánh pháp Thanh tịnh thiền của Ngài, thì Ma Vương không còn ai cung phụng, không ai đến cầu xin và không ai đến lễ lạy… Vì vậy, Ma Vương quyết chí phá cho bằng được, nhưng Ma Vương đã thất bại!

Nhưng trước khi đi Ma Vương có lời nguyền rằng: “Này ông Cồ Đàm! (Ma Vương gọi Đức Phật) Hôm nay ta thua ông, ông còn trụ ở thế giới này, ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng: sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả, ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ!
Ma Vương nói thêm:
– Còn sau khi ông diệt độ, người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai Thanh Tịnh thiền của ông, đều là kẻ chống đối với ta, ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được, ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông, phụ giúp ta triệt phá người này. Ta cũng báo cho ông Cồ Đàm biết, số người tu theo đạo của ông, một ngàn người, chưa chắc có 1 người biết pháp môn Thanh Tịnh thiền này; nhưng việc cúng lạy và cầu xin thì là vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thiền Thanh tịnh này, để đưa người sống trong vật lý do ta cai quản, hầu thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý được!

Ma Vương lại nói thêm:
– Này ông Cồ Đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật lý, mạo danh Thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe để họ kiếm tiền, những người này cũng là do ta xúi bảo cả!
Tiếp theo là tiếng cười của Ma Vương thật lớn và dài!
Đức Phật nghe lời nguyền và tiếng cười của Ma Vương quá mạnh và dài, nên trước khi nhập Niết bàn, Như Lai có lời dạy như sau:
– Này các đại đệ tử lớn của Như Lai, cũng như các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc và Ưu bà di. Các ngươi là người tu theo Thanh tịnh thiền, phải chú ý lời nguyền của Ma Vương và dạy lại cho người sau. Vị nào tu tập theo chánh pháp Thanh tịnh thiền, phải nhớ những lời nguyền của Ma Vương này!

Nhựng thuyết giảng của Đức Phật Thích Ca từ 2500 năm trước vẫn thế, nhưng những người tu đạo ngày nay không tiếp cận được nguyên căn lời giảng của Ngài. Trải qua nhiều lần biên dịch, phiên dịch, qua nhiều ngôn ngữ khác nhau và qua lời giải thích kinh sách, sự thông hiểu của các sư, qua các thời kỳ và trường phái khác nhau khiến nghĩa lý ban đầu đã không còn mấy. Ngày nay đã có rất nhiều sự sai lệch, biến tướng mang nhãn Phật giáo, lời Đức Phật dạy để thực hiện những hành vi mê tín, chuộc lợi. Liệu lời nguyền của Ma Vương đã thành hiện thực? Đã đến thời điểm để Đức Di Lặc tái sinh trên cõi ta bà này một lần nữa giáo hóa chúng sanh như đã ghi trong kinh sách.

“Thành Phật thành Ma, một niệm mà ra”- Tôn Ngộ Không (Tây Du ký ngoại truyện)