Biện Cát

0
940

Tướng trấn ải Lâm Đồng là Âu Dương Thuần có một tướng tiên phong dưới trước là Biện Kim Long. Khi quân Tây Kỳ kéo đến đánh ải, Biện Kim Long ra đánh bị Hoàng Phi Hổ giết. Biện Kim Long có đứa con trai là Biện Cát, tuổi còn trẻ nhưng may mắn được tiên gia truyền phép cho, nghe tin cha chết thì quyết tâm báo thù.

Biện Cát có một tà thuật vô cùng hung hiểm, gọi là Bá Cốt Phiên, dùng một cái phướn U Hồn Bách Cốt, trên có xâu 100 cái đầu lâu, tỏa ra tà khí rất mạnh, đối thủ chạy vào khu vực chiếc phướn đều ngay lập tức bị hôn mê, mấy loại binh khí đánh từ xa khi gặp khí yêu của Bá Cốt Phiên cũng bị vô hiệu hóa, chỉ có Biện Cát và tùy tướng của hắn đeo bùa trong người mới không bị ảnh hưởng.

Số trời đúng là đã định quân Thương không thể thắng. Triều đình cử 2 viên tướng là Nhuế Cát và Đặng Côn đem binh đến tiếp viện cho ải Lâm Đồng. Ngờ đâu, Đặng Côn lại là cháu bên đằng ngoại của Hoàng Phi Hổ, thấy người nhà bị bắt, lẽ nào không tìm cách giải cứu. Lại thêm Nhuế Cát cũng có ý phản lại triều đình, quy hàng nhà Châu. Vậy là 2 tướng lập mưu, biết được bí mật vô hiệu hóa Bá Cốt Phiên, làm nội ứng cho quân Tây Kỳ, bắt giết Biện Cát. Đúng là…đen thôi đỏ quên đi
Linh hồn Biện Cát bay lên bảng Phong Thần, được phong Thiên Sát Tinh.

Cre: Fanpage Epic