Các vị thần Trung Quốc

0
675

Các vị thần Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia có tín ngưỡng đa thần và cũng rất đa dạng. Trong đó tín ngưỡng tôn giáo dân gian Trung Quốc thờ phụng các hiện tượng thiên nhiên, ông cha tổ tiên và các vị anh hùng. Một số vị thần thánh đã được Đạo giáo, Phật giáo kết hợp thờ phụng. Trong tư tưởng Nho giáo sự thờ phụng các vị thần thường là nhân vật lịch sử, được nhân dân tôn thờ

Danh sách các vị thần trong thần thoại

Họ tênTên gọi trong Đạo giaoTên hiệu khácKinh điểnNguồn gốcGhi chú
Hồng Quân Lão TổHồng Quân Đạo TổTử Tiêu Đạo NhânPhong thần diễn nghĩaSinh ra lúc thuở Hồng Hoang, nguyên là vỏ trứng âm dương của Bàn Cổ tạo thành.Sáng lập Tử Tiêu cung
Bàn Cổ thịBàn Cổ Đại đếVị thần khai thiên lập địa.
Nữ Oa thịNữ Oa Nương nươngVị nữ thần sáng tạo loài người.
Thái hạo Phục Hy thịThầy tổ Bát QuáiNgũ Đế
Viêm đế Thần Nông thịThần Nông Đại đếThầy tổ nghề Y dược
Hoàng đế Hiên viên thị
Thiếu Hạo Kim Thiên thị
Chuyên Húc Cao Dương thị
Toại Nhân thị
Hữu Sào thị
Nhục ThuKim thần, Thu thần
Đẩu Mẫu Nguyên QuânMộc thần, Xuân thầnThanh Long
Hậu ThổThổ thầnCâu Long
Chúc DungHỏa thần
Huyền MinhThủy thầnNgu Cường
Cộng CôngThủy thần
Khoa Phụ thịKhoa Phụ đuổi mặt trời
Luy TổThầy tổ nghề nuôi tàm
Xi VưuChiến thầnChủ tướng bộ tộc Cửu Lê.
Hình ThiênChiến thần
Thương HiệtThầy tổ Thương HiệtTạo chữ viết
Khốc
NghiêuThượng nguyên Nhất phẩm Tứ phúc Thiên quan
ThuấnTrung nguyên Nhị phẩm Xá tội Địa quan
Hạ nguyên Tâm phẩm Giải ách Thủy quanAnh hùng trị thủy
Hậu NghệAnh hùng bắn mặt trời
Thường NgaThường Nga Tiên tửVợ của Hậu Nghệ
Hi HòaThái dương thầnMẹ mười mặt trời
Thường HiNguyệt thầnMẹ mười hai mặt trăng bị đày xuống trần giang
Băng DiHà BáHoàng Hà Thủy bá
Ứng LongTướng dưới trướng của Hiên Viên Hoàng Đế
Chúc LongChúc cửu âm

Các vị thần dân gian

 1. Tử Vi Đại Đế
 2. Thiên Hoàng Đại Đế
 3. Địa Mẫu Chí Tôn
 4. Nguyên Thủy Thiên Tôn
 5. Linh Bảo Thiên Tôn
 6. Đạo Đức Thiên Tôn
 7. Ngọc Hoàng Đại Đế
 8. Vương Mẫu Nương Nương
 9. Thiên Quan Đại Đế
 10. Địa Quan Đại Đế
 11. Thủy Quan Đại Đế
 12. Đông Quan Đại Đế
 13. Đẩu Mẫu Nguyên Quân
 14. Nữ Oa Nương Nương
 15. Hữu Bẩt Ẩn Quang Tinh Quân
 16. Tả Phụ Đỗng Minh Tinh Quân
 17. Thái Tuế Tinh Quân
 18. Thái Dương Tinh Quân
 19. Thái Âm Tinh Quân
 20. Bắc Đẩu Tinh Quân
 21. Nam Đẩu Tinh Quân
 22. Đông Đẩu Tinh Quân
 23. Tây Đẩu Tinh Quân
 24. Trung Đẩu Tinh Quân
 25. Hỏa Đức Tinh Quân
 26. Thủy Đức Tinh Quân
 27. Táo Thần
 28. Phúc Tinh
 29. Lộc Tinh
 30. Thọ Tinh
 31. Nhị Thập Bát Tinh Tú Thần
 32. Thanh Long Tinh Quân
 33. Bạch Hổ Tinh Quân
 34. Chu Tước Tinh Quân
 35. Huyền Vũ Tinh Quân
 36. Quan Thánh Đế Quân
 37. Quan Bình Thái Tử
 38. Chu Thương Tướng Quân
 39. Trung Đàn Nguyên Soái
 40. Thiên Thượng Thánh Mẫu
 41. Huyền Thiên Thượng đế
 42. Bảo Sinh Đại Đế
 43. Thần Nông Đại Đế
 44. Tôn Thiên Y
 45. Cảm Thiên Đại Đế
 46. Hoa Đà Tiên Sư
 47. Biển Thước Tiên Sư
 48. Đổng Chân Quân
 49. Ngũ Phúc Đại Đế
 50. Ngũ Hiển Đại Đế
 51. Tôn Tẫn Chân Nhân
 52. Khai Chương Thánh Vương
 53. Nhạc Sơn Thông Viễn Vương
 54. Quảng Trạch Tôn Vương
 55. Trần Khâm Sai
 56. Hoàng Thái úy
 57. Bảo Nghi Tôn Vương
 58. Bảo Nghi Đại Phu
 59. Diên Bình Quận Vương
 60. Cam Huy Tướng Quân
 61. Vạn Lễ Tướng Quân
 62. Thủy Tiên Tôn Vương
 63. Tam Sơn Quốc Vương
 64. Điền Đô Nguyên Soái
 65. Khang Nguyên Soái
 66. Tây Tần Vương Da
 67. Từ Giáp Chân Nhân
 68. Trương Thiên Sư
 69. Quỷ Cốc Tiên Sư
 70. Đốc Thự Bùi Chân Nhân
 71. Pháp Chủ Chân Quân
 72. Hà Thị Cửu Tiên Quân
 73. Nhạc Vũ Mục Vương
 74. Văn Xương Đế Quân
 75. Thương Hiệt Tiên Sư
 76. Khôi Đẩu Tinh Quân
 77. Chu Y Tinh Quân
 78. Chí Thánh Tiên Sư
 79. Mạnh Tử
 80. Tăng Tử
 81. Nhan Tử
 82. Đoan Mộc Tứ
 83. Chu Hi Phu Tử
 84. Phu Hựu Đế Quân
 85. Hán Chung Li
 86. Trương Quả Lão
 87. Hàn Tương Tử
 88. Thiết Quải Lý
 89. Hà Tiên Cô
 90. Lam Thái Hòa
 91. Tào Quốc Cữu
 92. Xyên Chủ·Nhị Lang Thần
 93. Nguyệt Hạ Lão Nhân
 94. Thố Nhi Thần
 95. Lỗ Ban Tiên Sư
 96. Hà Diệp Tiên Sư
 97. Bạch Mã Tôn Vương
 98. Ngũ Lộ Tài Thần
 99. Thủ Tài Chân Quân
 100. Huyền Đàn Chân Quân
 101. Thất Tinh Nương Nương
 102. Chú Sinh Nương Nương
 103. Lâm Thủy Phu Nhân
 104. Li Sơn Lão Mẫu
 105. Bích Hà Nguyên Quân
 106. Cửu Thiên Huyền Nữ
 107. Ma Cô
 108. Lôi Công
 109. Điện Mẫu
 110. Hoàng Đại Tiên
 111. Tăng Phúc Chân Quân
 112. Trương Tiên Đại Đế
 113. Triệu Thánh Đế Quân
 114. Tứ Hải Long Vương
 115. Võ Di Quân
 116. Thôi Phủ Quân
 117. Ngũ Niên Thiên Tuế
 118. Lý Phủ Thiên Tuế
 119. Trì Phủ Thiên Tuế
 120. Ngô Phủ Thiên Tuế
 121. Chu Phủ Thiên Tuế
 122. Phạm Phủ Thiên Tuế
 123. Ôn Phủ Thiên Tuế
 124. Hoàng Phủ Thiên Tuế
 125. Bao Phủ Thiên Tuế
 126. Tô Phủ Thất Vương Da
 127. Tạ Phủ Thiên Tuế
 128. Lâm Phủ Thiên Tuế
 129. Thái Phủ Thiên Tuế
 130. Tiêu Phủ Vương Da
 131. Lôi Phủ Thiên Tuế
 132. Uy Võ Trần Nguyên Soái
 133. Phụ Tín Vương Công
 134. Chiếu Thiên Quân
 135. Vương Linh Quan
 136. Lý Thiên Vương
 137. Ân Giao
 138. Huệ Trạch Tôn Vương
 139. Thái Ất Thiên Tôn
 140. Khai Mân Tôn Vương
 141. Uy Võ Tôn Vương
 142. Thủy Bộ Thượng Thư
 143. Tuyền An Tôn Vương
 144. Khương Thái Công
 145. Đổng Công Tổ Sư
 146. Bát Quái Tổ Sư
 147. Võ Đức Tôn Hầu
 148. Chư Cát Võ Hầu
 149. Phúc Đức Chính Thần
 150. Hổ Da Tướng Quân
 151. Trung Nhạc Đại Đế
 152. Bắc Nhạc Đại Đế
 153. Nam Nhạc Đại Đế
 154. Tây Nhạc Đại Đế
 155. Đông Nhạc Đại Đế
 156. Phong Đô Đại Đế
 157. Linh An Tôn Vương
 158. Thành Hoàng Da
 159. Văn Võ Phán Quan
 160. Diêm La Vương
 161. Phạm Tạ Tướng Quân
 162. Âm Dương Ti
 163. Ngưu Mã Tướng Quân
 164. Mạnh Bà Tôn Thần
 165. Gia Da Tỏa Da
 166. Dạ Du Thần
 167. Nhật Du Thần
 168. Chung Quỳ Chân Nhân
 169. Đại Sĩ Da
 170. Thích Ca Mâu Ni Phật
 171. A Di Đà Phật
 172. Dược Sư Phật
 173. Di Lạc Phật
 174. Quan Thế Âm Bồ Tát
 175. Văn Thù Bồ Tát
 176. Phổ Hiền Bồ Tát
 177. Đại Thế Chí Bồ Tát
 178. Chuẩn Đề Bồ Tát
 179. Địa Tạng Vương Bồ Tát
 180. Thập Bát La Hán
 181. Thanh Thủy Tổ Sư
 182. Định Quang Cổ Phật
 183. Phục Hổ Thiền Sư
 184. Tế Công Hoạt Phật
 185. Đạt Ma Tổ Sư
 186. Hiển Ứng Tổ Sư
 187. Phổ Am Tổ Sư
 188. Tam Bình Tổ Sư
 189. Tàm Quý Tổ Sư
 190. Khấu Băng Tổ Sư
 191. Đa Văn Thiên Vương
 192. Trì Quốc Thiên Vương
 193. Tăng Trưởng Thiên Vương
 194. Quảng Mục Thiên Vương
 195. Vi Đà Tướng Quân

Đạo giáo

Các vị thần chủ yếu Tam Thanh, Lục Ngự

Tên ThánhTên Thánh Đạo giáoTên hiệu khácKinh điểnNguồn gốcGhi chú
Tam Thanh Đạo ChủNgọc Thanh Nguyên Thủy Thiên TônTam Thanh
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
Thái Thanh Đạo Đức Thiên TônThái Thượng Lão QuânĐạo Đức kinh
Thái Thượng Thanh Tĩnh kinh
Lục NgựNgọc Hoàng Đại ĐếHạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng đế
Hạo Thiên Thượng đế
Thiên Hoàng Đại ĐếCâu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế
Tử Vi Đại ĐếTrung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế
Thanh Hoa Đại ĐếThái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn
Trường Sinh Đại ĐếNam Cực Trường Sinh Đại Đế

Nam Cực Tiên Ông

Địa Mẫu Nguyên QuânThừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kì
Hậu Thổ

Các vị thần tiên

Tên ThánhTên Thánh Đạo giáoTên hiệu khácKinh điểnNguồn gốcGhi chú
Tây Vương MẫuVương Mẫu

Giao Trì Thánh mẫu

Sơn Hải Kinh
Đông Vương CôngĐông Hoa Đế Quân
Mộc Công
Chẩm Trung Thư
Ngũ LãoThanh Linh Thủy Lão Thương Đế Quân
Đan Linh Chân Lão Xích Đế Quân
Hạo Linh Hoàng Lão Bạch Đế Quân
Ngũ Linh Huyền Lão Hắc Đế Quân
Nguyên Linh Nguyên Lão Hoàng Đế Quân
Tam Quan Đại ĐếThiên Quan Đại Đế
Địa Quan Đại Đế
Thủy Quan Đại Đế
Huyền Thiên Thượng đếChân Vũ Đại Đế
Cửu Thiên Huyền Nữ
Li Sơn Lão Mẫu
Đẩu Mỗ Nguyên Quân
Lôi TổCửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hoa Thiên Tôn
Bát TiênChung Li Quyền

Hán Chung Li

Đông Du KíBát tiên

Bát tiên quá hải

Lã Động TânThuần Dương Tổ Sư
Trương Quả Lão
Hàn Tương Tử
Thiết Quải Lý
Hà Tiên Cô
Lam Thái Hòa
Tào Quốc Cữu

Được Thần tiên hóa

Tên ThánhTên Thánh Đạo giáoTên hiệu khácKinh điểnNguồn gốcGhi chú
Lão TửĐạo Đức Thiên Tôn
Thái Thượng Lão Quân
Đạo Đức Kinh (Lão Tử)
Thái Thượng Thanh Tĩnh Quân
Quan Doãn TửVăn Thủy Chân NhânVăn Thủy Chân Kinh (Quan Doãn Tử)
Văn TửThông Huyền Chân NhânThông Huyền Chân Kinh (Văn Tử)
Liệt Ngự KhấuTrùng Hư Chân NhânTrùng Hư Chân Kinh (Liệt Tử)
Trang TửNam Hoa Chân NhânNam Hoa Chân Kinh (Trang Tử)
Canh Tang SởĐộng Linh Chân NhânĐộng Linh Chân Kinh (Khang Thương Tử)
Quỷ Cốc TửHuyền Đô Tiên TrưởngMệnh Lí Tổ Sư Thần

Đạo sĩ

Tên ThánhTên Thánh Đạo giáoTên hiệu khácKinh điểnNguồn gốcGhi chú
Trương Đạo LăngChính Nhất Chân NhânTrương Thiên SưChính Nhất Phái Tổ Sư
Hứa TốnTinh Dương Tổ SưTịnh Minh Đạo Tổ Sư
Cát HuyềnCát Tiên ÔngLinh Bảo Phái Tổ Sư
Tát Thủ KiênToàn Dương Tử
Ngụy Bá DươngVân Nha Tử《Chu Dịch Tham Đồng Khế》
Ngụy Hoa TồnTử Hư Nguyên Quân Nam Nhạc Ngụy Phu NhânThượng Thanh Phái Tổ Sư
Tam Mao Chân QuânMao Doanh, Mao Cố, Mao TrungMao Sơn Phái Tổ Sư
Cát HồngBão Phác Tử《Bão Phác Tử》
Khấu Khiêm Chi
Lục Tu Tĩnh《Tam Động Kinh Thư Mục Lục》
Quách Phác《Táng Thư》
Đào Hoằng CảnhHoa Dương Ẩn Cư《Chân Cáo》
《Bản Thảo Kinh Tập Chú》
Vương Văn KhanhTrùng Hòa Tử
Lưu HảiHải Thiềm Tử
Trương Bá ĐoanTử Dương Chân Nhân
Vương Trùng DươngTrùng Dương TửToàn Chân Giáo Sang Thủy Nhân
Khâu Xử CơTrường Xuân TửLong Môn Phái Tổ Sư
Trương Tam PhongTam Phong TửVõ Đang Phái Tổ Sư

Nữ thần Trung Quốc

Tên ThầnTên hiệu đầy đủTên hiệu khácKinh điểnNguồn gốcGhi chú
Bích Hà Nguyên QuânĐông Nhạc Thái Sơn Thiên tiên Ngọc nữ Bích Hà Nguyên QuânThái Sơn Nương nương
Thái Sơn lão nãi nãi
Thái Sơn lão mẫu
Thái Sơn Thánh mẫu
Vạn Sơn nãi nãi
Đạo giáoLà nữ thần cai quản Đông nhạc Thái sơn, một trong Ngũ nhạc
Bào CôTiềm QuangLà vị nữ thần y dưới thời Đông Tấn
Bách Hoa Tiên tửKính hoa duyênEm gái Ngọc Hoàng
Thường NgaThái Âm Tinh quân (Đạo giáo)
Nguyệt cung Hoàng hoa Tố diệu Nguyên tinh Thánh hậu Thái Âm Nguyên quân (Đạo giáo)
Nguyệt cung Thái Âm Hoàng quân Hiếu đạo Minh vương (Đạo giáo)
Hằng NgaHằng Nga bôn nguyệt
Tào NgaLinh Hiếu phu nhân (Tống Đại Quán thứ 4 – 1110)
Phong Phúc Ứng phu nhân (Gia Khánh thứ 13 – 1808)
Linh Cảm phu nhân (Đồng Trị thứ 4 – 1865)
Tào Nga khóc chaTào Nga sinh 130 mất 143
Hậu ThổKinh thưlà vị thần cai trị toàn bộ đất đai, không quản lý thổ thần
Cửu Thiên Huyền NữCửu Thiên Huyền mỗ
Cửu Thiên Huyền nữ nương nương
Cửu Thiên Nương nương
Kinh Thi
Lý NgaLô Thần Cô
Li Sơn Lão MẫuLê Sơn Lão MẫuThái Bình Quảng Ký
Tây Du Ký
Là nữ thần cai quản Lệ Sơn
Lý TúMinh Huệ Phu nhânLà vị nữ tướng, con gái của Lý Nghị, một vị tướng Tây Tấn. Đã tham gia đánh trận được nhân dân truy phong thần
Ma TổThiên Hậu Thánh mẫuThiên Thượng Thánh mẫu
Thiên Hậu
Thiên Hậu nương nương
Thiên Phi
Thiên Phi Nương nương
Mi Châu Nương Ma
Ma CôLà nữ thần trường thọ trong truyền thuyết cổ đại Trung QuốcLà một trong Hạ Bát động Thần tiên (下八洞神仙)
Nữ BạtXích Thủy Nữ Tử HiếnCon gái Hoàng Đế có công trị hạn hán được phong thần
Thượng Nguyên Phu NhânA HoànNữ tiên hàng đầu Đạo giáo
Tôn Hàn Hoa
Thủy Mẫu Nương NươngTấn Từ Thánh MẫuLà nữ thần coi sóc việc thủy lợi và vận tải thủy của Trung Quốc
Tam Thánh MẫuTam Thánh Công chúaHoa Nhạc Tam Nương
Hoa Nhạc Thánh Mẫu
Hoa Nhạc Thần nữ
Ngọc Hoàng Tam Công Chủ
Thiên Công Nữ Nhi
Bảo Liên Đăng
Tây Vương MẫuThượng Thánh Bạch Ngọc Quân Đài Linh Thái Chân Vô Cực Thánh Mẫu Dao Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Vô Thượng Thanh Linh Nguyên Quân Thống Ngự Quần tiên Đại Thiên tônTây Vương Kim Mẫu
Vương Mẫu Nương nương
Dao Trì Kim Mẫu
Kim Mẫu Nguyên Quân
Tây Linh Vương Mẫu
Cửu Linh Thái Diệu Quy Sơn Kim Mẫu
Tây Trì Cực Lạc Kim Từ Thánh Mẫu
Bạch Ngọc Quân Đài Cửu Linh Thái Chân Kim Mẫu Nguyên Quân
Trương Ngọc Lan
Chư Cát QuảCon gái Gia Cát Lượng
Thất Tiên NữThất Tiên Cô
Thất Tiên Nga
Thất Y Tiên Nữ
Tây Du KýLà bảy vị tiên nữ
Hà Tiên CôLà một trong Trung Bát Động Thần Tiên
Thái Nguyên Ngọc NữThái Nguyên Thánh MẫuĐạo giáoLà vợ của Nguyên Thủy Thiên Vương, con của Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công
Nữ OaNữ Oa Thị
Nữ Hi Thị
Nữ Oa Nương nương
Nữ Oa vá trờiLà em gái đồng thời cũng là vợ của Phục Hy
Luy TổTây Lăng ThịLuy Tổ thủy tằm
Mạnh BàCháo Mạnh Bà
Phong DiPhong Gia DiNữ thần gió
Thiếu Tư lệnhCửu caLà vợ của Khuất Nguyên
Thường HiThường Nghi
Thượng Nghi
Mẹ mười hai mặt trăng