Jotunheim

0
995


Ngôi nhà của tộc Jotun, những Người Khổng lồ có mối thù truyền kiếp với các vị thần Aesir, sau khi ba anh em Odin, Vili và Ve giết chết người Jotun đầu tiên là Ymir và dùng xác ông ta để tạo ra Thế giới.
Vùng đất Jotunheim đa phần là đá và băng. Vì không có đất đai màu mỡ như Midgard nên những người Jotun chủ yếu sinh sống bằng cách săn bắt động vật làm nguồn thức ăn.