Unkulunkulu 

0
364

Unkulunkulu là vị thần tối cao của dân tộc Zulu, cũng là một tộc người lớn ở Nam Phi. Ông sinh ra từ đầm lầy, tạo ra mọi sinh vật và con người, rồi dạy con người săn bắt hái lượm. Ông sai một con Kỳ nhông đến báo cho loài người rằng họ sẽ bất tử. Nhưng nó đi quá lề mề khiến Unkulunkulu mất kiên nhẫn, liền sai con Thằn lằn tới báo cho loài người là cái chết sẽ tìm đến họ. Kỳ nhông chưa kịp đến nơi thì Thằn lằn đã đến trước, và thế là loài người đều phải chết khi đến tuổi.