YPOTRYLL

0
421


Có hình dạng đầu lợn lòi, thân lạc đà, đuôi rắn, chân dê.
Gần như đã tuyệt chủng.