ORTHUS

0
897

Orthus (tiếng Hy Lạp: Ὄρθρος) là anh em với Cerberus, con của Echidna và Typhon, vốn là con chó ngao hai đầu canh giữ đàn gia súc của Geryon. Sau này Orthus bị Hercules giết.

Theo Hesiod, Orthus là cha của Sphinx và con sư tử Nemean, mẹ hai con này khá đa dạng, như Echidna, Ceto, Chimera… Orthus bị Hercules giết trong kì công thứ 10.

Orthus và Cerberus có vài điểm khá tương đồng. Ví dụ như đều là con của Echidna và Typhon, đều có nhiều hơn 1 cái đầu, đều có đuôi rắn và đều là chó canh gác. Cerberus canh gác cổng địa ngục, trong khi Orthus canh gác đàn gia súc. Và đều đụng mặt Hercules.