Home Đạo Mẫu Việt Nam

Đạo Mẫu Việt Nam

Trong nền văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, hệ thống Tam Phủ Công Đồng và Tứ Phủ Vạn Linh xuất phát từ đồng bằng sông Hồng được cho là có giá trị rất phong phú và lâu đời, mang đậm bản sắc Việt. Đạo Mẫu chi ra một hệ thống chư vị Tiên Thánh theo thứ bậc rõ ràng, mỗi vị lại có một tích truyện riêng, trong mỗi tích truyện lại có nhiều phiên bản khác nhau, về cơ bản hệ thống thần linh như sau: 1. Phật với biểu trưng là Quan Âm Bồ Tát. 2. Tứ vị Vua Cha là cha của các vị Thánh Mẫu gồm: Ngọc Hoàng, Long Vương Bát Hải, Sơn Tinh, Diêm Vương. 3. Tam Tòa Thánh Mẫu/ Tứ Phủ Thánh Mẫu: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Địa. 4. Các hàng Quan Lớn: Quan Lớn Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ và Quan Điều Thất, Quan Hoàng Triệu. 5. Chầu Bà: Chầu Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ, Chầu Lục, Chầu Bảy, Chầu Bát, Chầu Cửu, Chầu Mười, Chầu Bé, Chầu Thủ Đền… 6. Quan Hoàng: Ông Hoàng Cả, Hoàng Đôi, Hoàng Bơ, Hoàng Tư, Hoàng Năm, Hoàng Lục, Hoàng Bảy, Hoàng Bát, Hoàng Chín, Hoàng Mười. 7. Thánh Cô: Cô Cả Thượng Thiên, Cô Đôi Thượng Ngàn, Cô Đôi Cam Đường, Cô Bơ, Cô Tư, Cô Năm, Cô Sáu, Cô Bảy, Cô Tám, Cô Chín Thượng, Cô Chín Giếng, Cô Mười và các vị Cô Bé. 8. Triều Cậu: Cậu Hoàng Cả Phủ Giầy, Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn, Cậu Hoàng Đôi, Cậu Hoàng Bơ, Cậu Hoàng Tư, Cậu Hoàng Năm, Cậu Bé Đồi Ngang,… 9. Ngũ Hổ và Ông Lốt (Hổ và Rắn)

Quan Hoàng Cả

0
Tên húy của ông là Đoàn Thượng được sắc phong Đông Hải Đại Vương, người ta thường gọi là ông Cả hoặc Ông Hoàng...

Quan Hoàng Đôi

0
Tên húy của ông là Nguyễn Hoàng Triệu, được sắc phong Thượng Đẳng Thần, dân thường gọi là Ông Đôi hay Ông Triệu Tường,...

Quan Hoàng Bơ

0
Ông Hoàng Bơ Thoải là con trai thứ ba của đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, ông ngự dưới toà Thuỷ Phủ trông...

Quan Hoàng Tư – Quan Hoàng Năm – Quan Hoàng Lục

0
Trong hàng Thập Vị Quan Hoàng con trai Vua Cha Bát Hải Động Đình, thì các vị Hoàng Tư, Hoàng Năm, Hoàng Lục không...

Quan Hoàng Bảy Bảo Hà

0
Vào thời Lê Cảnh Hưng, có sơn tặc từ Vân Nam tràn vào biên giới nước ta cướp phá khắp nơi. Triều đình cho...

Quan Hoàng Bát

0
Trong hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, sau giá hầu Quan Hoàng Bảy là đến giá Quan Hoàng Bát. Có nơi hầu Ông Hoàng Bát...

Quan Hoàng Chín

0
Ông Hoàng Chín Cờn Môn, hay còn gọi là Ông Chín Cờn đứng thứ chín trong hàng Thập Vị Quan Hoàng. Ngài là con...

Quan Hoàng Mười

0
Tương truyền, Hoàng là con trai của đức Vua Cha Bát Hải, ngự ở Đào Nguyên. Ông vâng lệnh Vua ban Mẫu truyền mà...

Cô Cả Thượng Thiên

0
Cô Cả, còn gọi là Cô Nhất, Cô Đệ Nhất Thượng Thiên, vốn là nàng công chúa thủy cung, con gái Vua Cha Bát...

Cô Đôi Thượng Ngàn

0
Xưa kia Thánh Cô là con vua Đế Thích ngự trên Thiên Đình với danh xưng Sơn Tinh Công Chúa ngày ngày ở trong...

Cô Bơ Thoải Cung

0
Cô là Cô Ba trong Tứ Phủ Thánh Cô, vì đọc trại âm mà ngày nay gọi là Cô Bơ. Xưa kia cô là...

Tứ Phủ Thánh Cô

0
• Cô Tư Ỷ LaCô Tư thờ tại đền Ỷ La là thánh cô theo hầu Mẫu Thượng Ngàn, ngoài ra Cô còn giáng...