Quan Hoàng Đôi

0
389

Tên húy của ông là Nguyễn Hoàng Triệu, được sắc phong Thượng Đẳng Thần, dân thường gọi là Ông Đôi hay Ông Triệu Tường, vốn là con của Đức Vua Cha.

Ngài phụng mệnh Thiên Giới giáng trần làm con nhà họ Nguyễn ở Thanh Hoa. Lúc nhà Mạc yếu hèn, bạc nhược, làm việc hại dân hại nước, Ngài quy thuận vua Lê đứng lên diệt Mạc. Khi đánh nhà Mạc tháo chạy lên Cao Bằng, Ngài được phong quan trấn tại Triệu Tường làm việc an dân. Khi Ngài thác đi vua khắc tên lên bảng vàng ghi công và lập đền để hậu thế tưởng nhớ.

Thánh tích tại đền Sòng và phố Cát để lại thì Quan Hoàng Đôi ngự ở non ngàn, là một trong Tứ Vị Khâm Sai đi chấm lính nhận đồng, nhận căn số cho con nhà Tứ Phủ về sau hầu thánh. Ông là vốn là người Mán đã cùng Quan Hoàng Bảy trừ giặc cứu dân, được sắc phong Tướng Công.

Ông Đôi rất ít về đông, khi ông về mặc áo xanh thêu rồng hình chữ thọ, có nơi xem ông là một vị Quan Lớn gọi là Quan Lớn Triệu Tường và thỉnh ông ngay sau giá Quan Điều Thất.

Cre: Fanpage Epic