Kim Tra – Mộc Tra

0
2365


Kim Tra là con cả của Lý Tịnh, học trò của Văn Thù, còn Mộc Tra là con thứ, học trò của Phổ Hiền. Cả 2 anh em đều có bản lĩnh cao cường, là các tướng trụ cột của nhà Châu . Kim Tra có bảo bối là dây Độn Long, Mộc Tra thì sử một cặp bảo kiếm Ngô Câu. Cả hai nhiều lần lập công, chém tướng, tiêu biểu là trận ải Du Hồn có tướng Đậu Binh trấn giữ, Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán và 200 trấn chư hầu thường đánh phá ngót 20 năm không phá được. Tử Nha cắt cử 2 anh em Kim – Mộc Tra đến giúp đoạt ải này, hai người bày mưu kế giả làm đạo sĩ đến giúp Đậu Binh, dễ dàng đoạt ải.

Cre: Fanpage Epic