Xiển Giáo thập nhị đại tiên

0
15300

Là 12 vị tiên gia của Xiển giáo, học trò của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị nào đạo hạnh cũng mấy trăm năm đến cả ngàn năm. Các tướng giỏi của Tây Kỳ như Na Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ, Kim Tra, Mộc Tra… đều là đệ tử của các vị này.
Các đại tiên Xiển Giáo được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao trọng trách phò trợ nhà Châu, hỗ trợ cho Khương Tử Nha hoàn thành bảng Phong Thần đúng hạn định. Không chỉ biết đứng ngoài “bơm” đồ ngon cho đám đệ tử đánh nhau Trên thực tế, có rất nhiều trận, Tử Nha và chư tướng Tây Kỳ gặp nạn, nếu không có mấy vị đại tiên này ra tay tương trợ thì đại nghiệp cũng chẳng thành được.
Tiêu biểu như ở trận Thập Tuyệt, thái sư Văn Trọng mời Thập Đại Thiên Quân là nhóm 10 đại tiên của Triệt Giáo đến hỗ trợ, lập ra 10 trận đồ gọi là Thập Tuyệt Trận để ngăn cản quân Tây Kỳ, phân tài cao thấp với các tiên bên Xiển Giáo, chấn động toàn cõi tam giới. Trận này người thường vào lập tức mất mạng, phải nhờ đến 12 vị đại tiên Xiển Giáo, cộng thêm Nhiên Đăng đạo nhân là vị thứ 13 đến hỗ trợ, mới phá được trận.

Cre: Fanpage Epic