Trương Khuê

0
4134

Khương Tử Nha dẫn binh Tây Kỳ cùng chư tướng, khó khăn vượt qua 5 cửa ải, chỉ còn cách kinh đô Triều Ca một con sông Hoàng Hà thì đụng phải một tiểu trấn gọi là huyện Dẫn Trì, tưởng chừng không có gì trở ngại, ngờ đâu ở góc xó này lại có tướng tài trấn thủ. Nguyên quan tổng binh của huyện này là Trương Khuê, võ nghệ cao cường, một mình có thể địch nhiều tướng một lúc, đến những chiến tướng như Na Tra, Hoàng Phi Hổ… đều đánh không lại.
Trương Khuê ra trận cưỡi một con thần mã một sừng gọi là Độc Giác Ô Yên, chạy nhanh như chớp nhoáng. Chính nhờ con thú cưỡi này, Trương Khuê có lợi thế về tốc độ, liên tiếp chém được hàng loạt tướng bên Tây Kỳ như Cơ Thúc Minh, Cơ Thúc Thăng ( ngự đệ của Võ Vương Cơ Phát), Hoàng Phi Hổ, Sùng Hắc Hổ, Văn Sinh, Thôi Anh, Tưởng Hùng, Hoàng Phi Bưu. Chưa trận nào bên Tây Kỳ thua nặng và mất nhiều chiến tướng như vậy.
Về sau nhờ Dương Tiễn dùng phép biến hóa mới lừa giết được con Độc Giác Ô Yên của Trương Khuê.

Tuy mất thần mã nhưng Trương Khuê vẫn còn phép địa hành, độn thổ ngày đi ngàn dặm, tốc độ còn nhanh hơn cả Thổ Hành Tôn. Y lén vào doanh trại định ám sát Khương Tử Nha, may nhờ Dương Nhậm có mắt thần mới phát giác kịp thời. Thổ Hành Tôn định về cầu cứu sư phụ đến giúp cũng bị Trương Khuê chặn đường giết mất.
Tiếc thay cho Trương Khuê, vì không có viện binh ở Triều Ca đến giúp sức, nếu không có lẽ đã có thể cầm chân quân Tây Kỳ ở đây, dần dần đảo ngược cục diện.
Vì quân trong thành ít, Trương Khuê lại bị kế điệu hổ ly sơn, bị dụ ra khỏi thành và bị các tướng Tây Kỳ vây lại giết chết, đúng là tiếc thay cho một tướng tài. Hồn Trương Khuê bay lên bảng Phong Thần, được phong Thất Sát Tinh.

Cre: Fanpage Epic