Trần Kỳ

0
1350


Vốn chỉ là quan đốc lương ở ải Thanh Long, nhưng Trần Kỳ lại học được phép tiên, có thể há miệng khè ra một làn hơi vàng, địch thủ dính phải hơi đấy thì lập tức tinh thần mê man, ngất ra đấy không còn biết gì nữa. Cũng nhờ phép này mà Trần Kỳ bắt được một lúc mấy tướng bên Tây Kỳ: Đặng Cửu Công, Thái Loan, Hoàng Thiên Lộc, Thổ Hành Tôn.
Phép nhiếp hồn của Trần Kỳ thực ra rất giống với phép của Trịnh Luân bên Tây Kỳ. Hai tướng đấu phép rồi đấu sức với nhau, cũng đều bất phân thắng bại. Khương Tử Nha phải dùng kế nửa đêm đánh úp vào doanh trại, mấy tướng bên Tây Kỳ cùng xông vào đánh hội đồng, mới nắm được phần thắng, Trần Kỳ bị Hoàng Phi Hổ đâm chết, linh hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong làm tướng giữ cửa Tây Phương.

Cre: Fanpage Epic