Khưu Dẫn

0
1516


Là tiên gia của phe Triệt Giáo, vốn là con lươn thành tinh, được phong Thần Oai Tướng Quân nhà Thương, trấn giữ ải Thanh Long thay Trương Quế Phương. Khưu Dẫn có phép lạ bắn ra trái châu trên đầu, ai chúng phải thì tinh thần mê man như bị hớp hồn, sau bị Lục Yểm giết, linh hồn lên bảng Phong Thần, được phong Quách Sách Tinh.

Cre: Fanpage Epic