Quan Lớn Đệ Nhị

0
700

Còn được gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát hay Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn, Ngài đứng thứ hai trong Ngũ Vị Tôn Quan có quyền hành giám sát vùng sơn lâm. Tước phong Ông là Nhạc Thần Đại Vương, Đô Đài Giám Sát hoặc Đệ Nhị Thượng Ngàn Giám Sát Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần.Vốn là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, Ông vâng lệnh vua cha hạ phàm vào chốn Hoàng Cung, từ nhỏ thì văn võ song toàn lại tài trí hơn người nên được nhiều vương tôn công tử xin bái sư mong được làm đồ đệ Ngài. Khi Ông về chầu Thiên Phủ thì được ban cho chức Quan Lớn nắm giữ quyền hành chốn núi rừng vì thế oai linh hết mực, thường hay giáng thế ban phúc dân lành, nơi nào tôn kính phụng thờ thì đều được mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp.

Chốn ngàn xanh Ông chủ quản chư vị Thổ Thần Tiểu Tiên, thường sai bộ hạ săn sóc muôn dân, vì thế trong văn hầu có đoạn: 
“…Thượng ngàn giám sát quyền cai
Thông tri thiên địa khâm sai đại thần
Có phen giá vũ đằng vân
Bát muôn công tử xa gần làm tôi
Trời làm đại hạn nắng nôi
Kiều quan đảo vũ một thôi giờ dần
Lệnh sai hà bá thuỷ thần
Tự nhiên dâng nước xoáy vần mưa sa
Điều thời thiên hạ xướng ca
Phong điều vũ thuận thái hoà thảnh thơi…”

Ngài rất linh ứng thường giáng ngự về đồng, lúc ngự ghế mặc áo màu lục có thêu kim long hoàng hổ, Ông về chứng đàn Nhạc Phủ thường múa kiếm rất oai phong. Nơi thờ phụng chính của Ngài ở đền Quan Lớn Đệ Nhị ở Thái Bình và đền Quan Giám Sát ở Lạng Sơn. Ngày tiệc của Quan là mồng mười tháng mười một âm lịch, đệ tử khắp nơi dâng lên sớ điệp xin ông chứng tri ban tài tiếp lộc.