Trần Triều Hiển Thánh

0
1465

Tín ngưỡng Đức Thánh Trần là dòng tín ngưỡng của người Việt, hình thành thông qua việc thần thánh hóa vị đại tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, thường được thực hành dưới nghi thức lên đồng. Đức Thánh Trần cùng gia quyến của Ngài được lập thành một thần điện gọi chung là Công đồng Trần Triều sắp xếp theo thứ bậc gia đình, về cơ bản có hệ thống tiên thánh được dân chúng thờ phụng như sau:

1. Vương Phụ, Vương Mẫu: Bậc phụ mẫu sinh thành Đức Thánh Trần.

• Vương Phụ An Sinh Vương Trần Liễu
• Vương Mẫu Thiện Đạo Quốc Mẫu

2. Đức Ông Trần Triều, Vương Phi Phu Nhân

• Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
• Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Công Chúa

3. Thầy Dạy Văn Thiên Tiên, Thầy Dạy Võ Địa Tiên: Các vị thầy văn, thầy võ dạy học cho gia quyến Đức Ông.

4. Quan Nam Tào, Quan Bắc Đẩu: Đức Thánh Trần là tướng nhà trời giáng sinh nên sau khi về trời có Quan Nam Tào, Quan Bắc Đẩu theo hầu. Hai vị có đền thờ riêng ở Kiếp Bạc, có quan niệm cho rằng chính là Dã Tượng và Yết Kiêu hóa thân thành.

5. Tứ Vị Vương Tử: Bốn con trai của Đức Thánh Trần.

• Đức Thánh Cả Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn
• Đức Thánh Phó Hưng Hiến Vương Trần Quốc Uất
• Đức Thánh Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng
• Đức Thánh Tứ Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện

6. Nhị Vị Vương Cô: Hai con gái của Đức Thánh Trần.

• Vương Cô Đệ Nhất Quyên Thanh Công Chúa
• Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng Công Chúa

7. Lục Bộ Trần Triều: Sáu vị gia tướng, gia nô phò tá Đức Thánh Trần.

• Điện Tiền Phò Mã Phạm Ngũ Lão
• Yết Kiêu
• Dã Tượng
• Nghĩa Xuyên
• Hùng Thắng
• Huyền Quang

8. Đức Thái Bình Công Chúa là con gái nuôi của Đức Thánh Trần, Đức Ông Trần Bình Trọng là danh tướng nhà Trần.

9. Vương Tôn: Cháu của Đức Thánh Trần. Hai giá hầu này mới xuất hiện từ những năm 1990 chứ không có trong lối hầu Trần Triều cổ, nên có giả thuyết cho rằng đây vốn là các Cô Bé, Cậu Bé bản đền của Tứ Phủ sau du nhập vào tín ngưỡng Đức Thánh Trần, được coi là bậc vương tôn của Đức Ông.

• Cô Bé Cửa Suốt
• Cậu Bé Cửa Đông

10. Ngũ Hổ Tướng Quân và các vị tướng khác vâng lệnh Đức Thánh Trần.

Trên đây là danh sách các vị thánh được con nhang đệ tử thờ tự trong các đền đài thuộc hệ thống tín ngưỡng Đức Thánh Trần. Nhưng khi nói về hầu đồng thì không phải vị nào cũng được thanh đồng đội lệnh. Thường ngự đồng là Đức Đại Vương, các Vương Tử, Vương Cô, Đức Ông Phò Mã và Cô Bé, Cậu Bé… Gia quyến nhà Trần đều được phong tước, khi ngự đồng đều mặc áo đỏ, riêng cô Đại Hoàng ngự áo vàng, cô Thái Bình ngự áo xanh, cô Cửa Suốt ngự áo trắng, cậu Cửa Đông áo trắng hoặc vàng. Nghi thức hầu đồng khác với Tứ Phủ, có những hình thức lễ nghi đặc biệt như lên đai thượng (cầm dải lụa đỏ thắt cổ ra oai), xiên lình (xuyên thanh sắt qua má), lấy dấu mặn (rạch lưỡi phun máu vào tấm khăn trắng làm bùa đốt nóng), trừ tà bắt quỷ, xử án âm, xin ấn làm bùa…

Ngày nay, các đền đài thờ phụng Trần Triều hiển thánh có mặt ở khắp mọi miền, nhưng trung tâm của dòng tín ngưỡng nằm ở đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương. Ban Trần Triều cũng được phối thờ ở nhiều đền thuộc hệ thống Tứ phủ, và nhiều thanh đồng có căn “kiêm tri đôi nước” cũng được phép kiều thỉnh cả Tứ phủ và Trần triều.