He Who Remains là ai – Người tạo ra các Time-Twisters và Time-Keeper trong vũ trụ Marvel

0
6407

He Who Remains marvel

He Who Remains là giám đốc cuối cùng của Cơ quan quản lý phương sai thời gian (TVA) tạ thực tại cuối cùng của Đa vũ trụ .

Ông đã tạo ra Time-Twisters với những tri thức về dòng thời gian để dạy cho vũ trụ mới được tái sinh, tuy nhiên các Time-Twisters sau đó đi ngược lại mục đích ban đầu của ông, chúng lại du hành ngược lại quá khứ và phá hủy tất cả.

Sau đó ông tiếp tục tạo ra các Time-Keepers để bảo vệ thời gian và chống lại các Time-Twisters