Tứ Vị Vương Tử Trần Triều

0
877

Trong tín ngưỡng Đức Thánh Trần, bốn người con trai của Hưng Đạo Đại Vương cũng được con nhang đệ tử rất mực phụng thờ, gọi chung là Tứ Vị Vương Tử, bao gồm:

Đức Thánh Cả Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn
Đức Thánh Phó Hưng Hiến Vương Trần Quốc Uất
Đức Thánh Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng
Đức Thánh Tứ Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện

Các vị Vương Tử ngự đồng đều mặc áo đỏ, xiên lình hai bên má, cắm hai quả cau non trong mồm, vắt chéo lình lên trên cài vào khăn vấn đầu; múa cờ kiếm, lấy dấu mặn làm bùa sát quỷ trừ tà. Riêng Đức Thánh Tam hay ngự đồng nhất, khi về đồng còn lên đai thượng (buộc lụa đỏ thắt cổ) để ra oai với quỷ dữ.

Chuyện xưa còn kể lại, An Sinh Vương Trần Liễu trước khi mất để lại lời trăng trối dặn Hưng Đạo Vương hãy cướp lại ngôi vua để trả thù cha, nhưng ông chưa bao giờ coi là phải. Về sau ông đem lời cha dặn khi trước đem hỏi các tướng tâm phúc Yết Kiêu, Dã Tượng và con cả Hưng Vũ Vương, họ đều can ngăn khiến Hưng Đạo Vương rất mát lòng. Đến khi hỏi Trần Quốc Tảng thì được đáp lại rằng: “Thái Tổ là một ông lão làm ruộng mà thừa cơ dấy vận cũng có được thiên hạ”. Ông nghe vậy tức giận rút gươm kể tội Quốc Tảng: “Kẻ làm phản loạn là do ở đứa con bất hiếu”, toan giết con. Hưng Vũ Vương vội chạy tới van xin cha tha mạng cho Quốc Tảng, ông mới nguôi giận, nói rằng: “Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài lại mới cho Quốc Tảng vào”.

Hưng Nhượng Vương ra trấn giữ cửa Suốt, lập công chuộc tội khi quân Nguyên xâm lược lần thứ ba. Ông mất được dân chúng suy tôn là Đức Đệ Tam Phó Súy Đông Hải Đại Vương Trần Quốc Tảng, là Đức Ông Đệ Tam trong tín ngưỡng Trần Triều. Tương truyền ngày ông thác, trời mưa to gió lớn. Ông thấy phiến đá to bèn ngồi lên, đúng lúc nước dâng cao cuồn cuộn. Ông thác tại đó, sau khi ông mất trời yên bể lặng, trên phiến đá còn chiếc mũ đá. Dân chúng được ông báo mộng, đem mũ đá về lập đền thờ.

Đức Thánh Cả có đền thờ ở núi Bài Thơ (Hạ Long, Quảng Ninh), đền Đức Thánh Phó ở Cao Bằng, đền Đức Thánh Tam ở An Châu (Hải Dương), Cửa Ông (Quảng Ninh). Các Đức Thánh đều có bài vị thờ ở chính đền của phụ vương tại Kiếp Bạc (Hải Dương).