Ân Hồng

0
2928


Nguyên Trụ Vương với Khương hoàng hậu sinh được 2 hoàng tử là Ân Giao và Ân Hồng. Do Trụ Vương nghe lời Đát Kỷ, giết hại Khương hậu, 2 anh em Ân Giao Ân Hồng cũng bị vu tội phản nghịch đem giết đi để trừ hậu họa.
Đang lúc sống chết không biết thế nào thì có 2 vị tiên Xích Tinh Tử và Quảng Thành Tử cưỡi mây đi qua Triều Ca, nhìn thấy 2 đạo hào quang phát ra từ người 2 huynh đệ, biết là người tài, số chưa tận, nên dùng phép cứu cả 2 đi, Xích Tinh Tử nhận Ân Hồng là đệ tử, còn Quảng Thành Tử thì thu nhận Ân Giao.

Sau khi học thông võ nghệ phép thuật, Xích Tinh Tử cử Ân Hồng xuống núi giúp sức cho quân Tây Kỳ. Trên đường đi Ân Hồng gặp phải Thân Công Báo, bị tên này dùng lời lẽ thuyết phục, quay ra giúp quân Thương đánh Tây Kỳ (dù sao cũng là con Trụ Vương, giúp người ngoài đánh cha mình thì cũng không hợp đạo lý).

Ân Hồng sử dụng một chiếc gương Âm Dương, khi chiếu ra có thể thu hồn phách của địch thủ, vô cùng nguy hiểm, cha con Hoàng Phi Hổ – Hoàng Thiên Tường đều bị y bắt sống. Tuy nhiên, Ân Hồng cũng là kẻ trọng nghĩa, nhớ ơn khi xưa Hoàng Phi Hổ ra tay cứu giúp, vì thế thả cho cha con họ Hoàng trở về Tây Kỳ.
Sau Ân Hồng bị Tử Nha dùng phép nhốt vào Thái Cực đồ, chết nát thây trong đó, đúng như lời thề độc trước khi xuống núi của y với sư phụ: “Nếu cãi lời thầy, thân thể sẽ hóa thành tro bụi”.

Ân Hồng chết, linh hồn lên bảng Phong Thần, được phong Ngũ Cốc Tinh.

Cre: Fanpage Epic