Trịnh Luân

0
2090


Trịnh Luân là bộ tướng của Ký Châu hầu Tô Hộ. Cha con Tô Hộ được triều đình cử đi đánh Tây Kỳ, vốn dĩ trong lòng đã muốn bỏ sang quy phục nhà Châu, chỉ có Trịnh Luân vẫn ngoan cường muốn chiến đến cùng.
Hắn có phép nhiếp hồn vô cùng lợi hại, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hào quang, địch thủ dính phải lập tức tinh thần mê man, ngã lăn quay ra không biết trăng sao gì nữa, nhờ thế mà liên tiếp bắt sống nhiều tướng bên Tây Kỳ. Về sau Trịnh Luân đại bại, cũng bị bắt sống. Tử Nha tiếc cho Trịnh Luân là tướng trung nghĩa, tha chết không giết, họ Trịnh từ đó đầu quân cho Tây Kỳ, sau bị tướng nhà Thương là Kim Đại Thăng giết, linh hồn bay lên bảng Phong Thần, cùng với Trần Kỳ, được phong là một trong 2 tướng trấn giữ Tây Phương.

Cre: Fanpage Epic